1) Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εταιρεία με την επωνυμία ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ  Σ κ Μ ΟΕ και το διακριτικό τίτλο ΧΑΛΚΙΝΑ ΣΙΣΜΑΝΙΔΗ , η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη (οδός Χαλκέων αρ. 13), με Α.Φ.Μ. 800436971, Δ.Ο.Υ. Δ΄ Θεσσαλονίκης, διαδικτυακό ιστότοπο www.sismanidou.gr, e-mail info@ste-ma.gr/st.sisman@gmail.com και τηλέφωνο 2310235519.

Η εταιρεία μας, συμμορφούμενη πλήρως με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, έχει διαμορφώσει την πολιτική απορρήτου/πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με τρόπο συμβατό και σύμφωνο και με την προαναφερθείσα κοινοτική νομοθεσία, αλλά και με την εθνική νομοθεσία. Ως εκ τούτου δεσμευόμαστε να μην γνωστοποιούμε πληροφορίες των πελατών μας σε τρίτους, με εξαίρεση την περίπτωση που επιβάλλεται. Κάτι τέτοιο θα συμβαίνει κατά την πώληση και την παράδοση προϊόντων μας σε εσάς , κατά τη διενέργεια πιστωτικών ελέγχων και ελέγχων ασφαλείας, κατά τη δημιουργία καρτέλας-λογαριασμού πελατών κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης και τέλος όπου απαιτείται εκ του νόμου. Δεν δικαιούμαστε και δεν προβαίνουμε σε καμία συλλογή και διαχείριση προσωπικών σας δεδομένων που δεν συνδέονται με την εκπλήρωση της λειτουργίας της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών σε εσάς.

2) Τρόπος συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων στοχεύει στην καλύτερη εξυπηρέτηση σας. Γι’ αυτό το λόγο απαιτείται σε κάθε περίπτωση η πρότερη συγκατάθεση σας. Οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων συνίστανται στους εξής:

Α) cookies

Β) φόρμα παραγγελίας

Γ) φόρμα δημιουργίας λογαριασμού

Δ) φόρμα επικοινωνίας

3) Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία μας

Με τη συγκατάθεση σας σύμφωνα με έναν από τους προαναφερθέντες τρόπους συλλέγουμε όσες πληροφορίες είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και τη βελτίωση της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα, συλλέγουμε πληροφορίες όπως το όνομα σας, το e-mail σας, την IP Διεύθυνση σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τον αριθμό του τηλεφώνου σας, την ηλικία σας, τις προτιμήσεις σας κ.α.. Οι ανωτέρω πληροφορίες, καθώς και άλλες σχετικές με αυτές, είναι απαραίτητες, καθώς μας βοηθάνε να σας αναγνωρίσουμε ως πελάτη, να επεξεργαστούμε και να υλοποιήσουμε την παραγγελία σας, να σας ενημερώνουμε σχετικά με προσφορές μας, να διαχειριστούμε τις πληρωμές σας, να επεξεργαζόμαστε το αγοραστικό σας προφίλ προκειμένου να εντοπίσουμε τι σας ενδιαφέρει και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

4) Cookies

Προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, καθιστώντας την πιο φιλική, προσωποποιημένη και εξατομικευμένη και συνεπώς πιο αποτελεσματική εγκαθίστανται στον εκάστοτε περιηγητή που χρησιμοποιείται τα cookies, τα οποία αποτελούν μικρά αρχεία κειμένου.

Ανάλογα με τον περιηγητή που χρησιμοποιείτε έχετε τη δυνατότητα να αποδέχεστε συνολικά ή μεμονωμένα τα cookies, ή ακόμα και να αρνηθείτε πλήρως την αποδοχή τους. Στην τελευταία περίπτωση ενδέχεται να μη μπορείτε να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο όλες τις δυνατότητες του περιηγητή σας, όπως επίσης ενδέχεται και η λειτουργία της ιστοσελίδας μας να είναι περιορισμένη.

5) Διάρκεια αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρεία μας αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα για το επιτρεπόμενο από τον νόμο χρονικό διάστημα και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών από την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του έτους λήξης της εκάστοτε συναλλακτικής σας σχέσης με την εταιρεία μας. Ωστόσο, εάν δεν ολοκληρώθηκε η συνεργασία μας, ως χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων σας ορίζεται εκείνο των πέντε (5) ετών. Τέλος, σε ενδεχόμενη δικαστική αντιδικία τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται αποθηκευμένα μέχρι τη λήξη της εκκρεμοδικίας, ακόμα και εάν υπάρξει υπέρβαση του χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) ετών.

6) Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία έχουμε συλλέξει κατόπιν δικής σας συγκατάθεσης, βασίζεται στη σύναψη σύμβασης με εσάς, στη συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις μας ή για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας προς το δημόσιο συμφέρον, ή τέλος στην προηγούμενη συναίνεση σας. Στην τελευταία περίπτωση μπορείτε να ανακαλέσετε τη συναίνεση σας, οπότε και θα παύσει για το μέλλον η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς βέβαια να θίγεται η μέχρι τότε επεξεργασία τους. Η συναίνεση σας απαιτείται να αποσταλεί σε εμάς με e-mail.

7) Δικαιώματα των Υποκειμένων των δεδομένων

Κατά τον Κανονισμό 2016/679 της ΕΕ έχετε το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας (άρθρο 7), πρόσβασης (άρθρο 15), διόρθωσης (άρθρο 16), διαγραφής (άρθρο 17), περιορισμού επεξεργασίας (άρθρο 18), γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας (άρθρο 19), φορητότητας των δεδομένων (άρθρο 20) και τέλος υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή (άρθρο 77).

8) Γνωστοποίηση των δεδομένων σε τρίτους

Τα δεδομένα σας δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους, παρά μόνον όποτε κάτι τέτοιο είναι επιβεβλημένο είτε από το νόμο είτε για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Πιο αναλυτικά, προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να γνωστοποιηθούν στην εταιρεία μεταφοράς, με την οποία συνεργαζόμαστε, καθώς και στο πιστωτικό ίδρυμα επιλογής μας στο πλαίσιο επεξεργασίας πληρωμών.

9) Δήλωση Ασφάλειας

Μολονότι ακολουθούμε τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η μετάδοση τους μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Ως εκ τούτου εμείς δεσμευόμαστε για την καλύτερη δυνατή προστασία των δεδομένων σας, η μετάδοση των οποίων πραγματοποιείται με δική σας ευθύνη.

Με την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων με οιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τρόπους συναινείτε στην επεξεργασία τους από την εταιρεία μας ή από όποιον ορίσουμε εμείς υπεύθυνο επεξεργασίας.

Η πολιτική απορρήτου/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθεί, οπότε και θα αναρτηθεί τροποποιημένη στην ιστοσελίδα μας. Γι’ αυτό το λόγο σας προτρέπουμε να παρακολουθείτε σχετικά την ιστοσελίδα για να λάβετε γνώση ενδεχόμενης τροποποίησης.

Για όσα ρυθμίζονται από την πολιτική απορρήτου/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας μας, αλλά και για όσα δεν ρυθμίζονται σε αυτήν εφαρμογή έχει ο Καν. 2016/679 (ΕΕ).